Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με σημαντικά θέματα στην Η.Δ.- Στο προσκήνιο και το θέμα του γηπέδου...

Δείτε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (11η) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια [εκτάκτως, λόγω εργασιών αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο χώρο Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) συνεπεία κλοπής παροχικών καλωδίων] σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. 

2. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο 30/15 «Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσού 975,58 € στον οφειλέτη Ιωαννίδη Αδαμάντιο. 

3. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015. 

4. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής. 

5. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 92/2015 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού όρων καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτες καταστημάτων, βάσει νέας απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής. 

6. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2014, βάσει της αριθ. 124/2014 απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10 (επανεισαγωγή). 

7. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2014, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10. 

8. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2014, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10. 

 9. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10. 

10. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10. 

11. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου. 

12. Επισφάλειες από μισθώματα ακινήτων του Δήμου. 

13. Αποχαρακτηρισμός χρηματοδότησης από “ΘΗΣΕΑΣ” σε Δαπάνη έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015. 

14. Έγκριση πληρωμής προκαταβολής του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» μέσω των πιστώσεων ΣΑΤΑ. 

15. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2015, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης, μετά την γνωστοποίηση στο Δήμο της αριθ. πρωτ. 13887/03-08-2015 (16941/14-08-2015 πρωτ. του Δήμου) σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

16. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος, για το έτος 2015, για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του, μετά την γνωστοποίηση στο Δήμο της αριθ. πρωτ. οικ. 27516/03-08-2015 (16904/13-08-2015 πρωτ. του Δήμου) σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

17. Έγκριση αιτήματος παράτασης προθεσμίας δημόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου για το ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων» (Α.Μ. 12/2011). 

19. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με Κωδ. ΟΠΣ:390502 και τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ». 

20. Α.Επανακαθορισμός τιμήματος αποχαρακτηρισμού «τάφων τριετούς ταφής» σε τάφους διαρκούς χρήσης «μονούς οικογενειακούς τάφους». Β. Αποχαρακτηρισμός ή μη τετραγώνων Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

21. Έγκριση κατανομής έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου. 

22. Έγκριση μερικής ανάκλησης της αριθ. 83/2015 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, συνολικού ποσού 29.000,00 €. 

23. Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ής/9/2015. 

24. Διάθεση πίστωσης 1.074,00 € για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας ειδών εστιάσεως κλπ. για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του Δήμου κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ής/9/2015. 

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ