Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου

 την Τετάρτη 16/09, με απολογισμούς!

1) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας) και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011, βάσει των αριθ. 76/2012 και 85/2013 αντίστοιχων αποφάσεων-εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 

• Καλούνται επίσης, δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06, η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών κα Ανθή Πλεσίτη και η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου όπως παραστούν στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχουν, λόγω αρμοδιότητος, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το μοναδικό θέμα της Η.Δ.. 

2) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας) και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012, βάσει των αριθ. 59/2013 και 49/2015 αντίστοιχων αποφάσεων-εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 

• Καλούνται επίσης, δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06, η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών κα Ανθή Πλεσίτη και η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου όπως παραστούν στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχουν, λόγω αρμοδιότητος, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το μοναδικό θέμα της Η.Δ.. 

3) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας) και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013, βάσει των αριθ. 95/2014 και 142/2015 αντίστοιχων αποφάσεων-εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 

• Καλούνται επίσης, δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06, η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών κα Ανθή Πλεσίτη και η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου όπως παραστούν στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχουν, λόγω αρμοδιότητος, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το μοναδικό θέμα της Η.Δ.. 

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ