Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Παραιτήθηκαν 41 τοπικά στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ!

Πόσοι είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της "Δύναμης Πολιτών"; Σιγή ιχθύος... από τον δήμαρχο Άρη Βασιλόπουλο μέχρι στιγμής...

8 (από τους 18) είναι οι έως τώρα δημοτικοί σύμβουλοι της "Δύναμης Πολιτών" που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. 

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση: 

"Η παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, η επιλογή των πρόωρων εκλογών σπρώχνει τα πράγματα σε μια κατάσταση χωρίς επιστροφή. Η ίδια απόφαση αλλά και το διάγγελμα του Αλ. Τσίπρα δηλώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο ότι το προεδρικό κέντρο είναι αποφασισμένο να υλοποιήσει το 3ο μνημόνιο χωρίς τον οποιαδήποτε δισταγμό. Η συναίνεση άλλωστε των δανειστών στην προκήρυξη των εκλογών είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση. Έτσι γίνεται αμετάκλητη η ωμή παραβίαση και καταστρατήγηση των ιδρυτικών διακηρύξεων, των συνεδριακών αποφάσεων . 

Έτσι γίνεται ακόμα πιο προκλητική η περιφρόνηση της λαϊκής εντολής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιούλη, του μεγαλειώδους ΟΧΙ. Ταυ­τό­χρο­να είναι η πιο ωμή πα­ρα­βί­α­ση του κα­τα­στα­τι­κού και ιδιαί­τε­ρα της από­φα­σης του τε­λευ­ταί­ου συλ­λο­γι­κού ορ­γά­νου που συ­γκλή­θη­κε, δη­λα­δή της ΚΕ στις 30/7. Τότε πολ­λές συ­ντρό­φισ­σες και σύ­ντρο­φοι συ­ντά­χθη­καν με την άποψη του έκτα­κτου συ­νε­δρί­ου πριν τις εκλο­γές, αντί­θε­τα με την πρό­τα­ση της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας υπέρ του διαρ­κούς, ελ­πί­ζο­ντας ότι έστω και την ύστα­τη στιγ­μή το κόμμα θα συ­ζη­τή­σει, θα αντι­πα­ρα­τε­θεί ει­λι­κρι­νά και συ­ντε­ταγ­μέ­να, θα βρει μια κά­ποια λύση. Όσες και όσοι υπο­γρά­φου­με αυτή την επι­στο­λή θε­ω­ρού­με ότι εξα­ντλή­σα­με όλα τα πε­ρι­θώ­ρια σε­βα­σμού των εσω­κομ­μα­τι­κών δια­δι­κα­σιών. Θα θέ­λα­με να εί­χα­με το χρόνο και το χώρο να συ­ζη­τή­σου­με δια ζώσης μαζί σας. Αφαι­ρέ­θη­κε και από εμάς κι από σας αυτή η δυ­να­τό­τη­τα. 

Συ­ντρό­φισ­σες και σύ­ντρο­φοι, όλες και όλοι που δου­λέ­ψα­με σκλη­ρά για τη δη­μιουρ­γία, τη συ­γκρό­τη­ση, την ανά­πτυ­ξη του εγ­χει­ρή­μα­τος της ενω­τι­κής και της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, όσοι και όσες δου­λέ­ψα­με σκλη­ρά και πι­στέ­ψα­με στις προ­ο­πτι­κές που άνοι­ξε η κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς, όλοι εμείς που μοι­ρα­στή­κα­με αυτή τη δια­δρο­μή, δεν πρέ­πει και δεν μπο­ρού­με να δε­χτού­με την με­τάλ­λα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, σε κόμμα του 3ου μνη­μο­νί­ου, της λι­τό­τη­τας, της συ­ναί­νε­σης με την ντό­πια και διε­θνή κυ­ρί­αρ­χη τάξη. Σας κα­λού­με να συ­νε­χί­σου­με την κοινή πάλη για όσα δε­σμευ­τή­κα­με στα τε­λευ­ταία 15 χρό­νια, χτί­ζο­ντας μαζί το νέο ξε­κί­νη­μα, το μέ­τω­πο των δυ­νά­με­ων της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς που ολο­φά­νε­ρα έγινε ανα­γκαίο μετά την υπο­γρα­φή της κυ­βέρ­νη­σης στη συμ­φω­νία της 13ης Ιου­λί­ου. 

Οι υπο­γρά­φο­ντες :

 1. Πα­πα­κώ­στας Βα­σί­λης Συ­ντο­νι­στής Ο.Μ- Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος 
 2. Μα­τσου­κά Βάλια μέλος Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Ο.Μ 
 3. Λε­κά­της Νι­κό­λα­ος μέλος Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Ο.Μ 
 4. Πάνος Κων­στα­ντί­νος μέλος Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Ο.Μ 
 5. Σπα­νού­δη Ελένη μέλος Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Ο.Μ 
 6. Πάνος Γε­ώρ­γιος μέλος Ο.Μ-Πρό­ε­δρος Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου 
 7. Αν­δρέ­ου Χρι­στί­να μέλος Ο.Μ -Δη­μο­τι­κή Σύμ­βου­λος 
 8. Αντω­να­ρό­που­λος Χρή­στος μέλος Νε­ο­λαί­ας - Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος 
 9. Γα­βρι­η­λί­δης Γα­βρι­ήλ μέλος Ο.Μ –Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος 
 10. Δού­λος Ορέ­στης μέλος Κε­ντρι­κής Επι­τρο­πής –Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος 
 11. Πρε­λο­ρέν­τζος Αρ­σέ­νης Σ.Ε Νε­ο­λαί­ας- Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος 
 12. Κα­ρα­γιαν­νό­που­λος Στα­μά­της μέλος Κε­ντρι­κής Επι­τρο­πής 
 13. Μάρ­τα­λης Σω­τή­ρης μέλος Κε­ντρι­κής Επι­τρο­πής 
 14. Ορ­ταν­τζό­γλου Γε­ώρ­γιος μέλος Ο.Μ-Πρό­ε­δρος Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Δήμου Ν.Φ-Ν.Χ 
 15. Αρ­βα­νι­τάς Αλέ­ξαν­δρος μέλος Ο.Μ 
 16. Βα­ζο­γιάν­νη –Πάνου Φώφη μέλος Ο.Μ 
 17. Βα­σι­λά­κη Αση­μί­να μέλος Ο.Μ 
 18. Βα­σί­λα­ρου Αρετή μέλος Ο.Μ 
 19. Βούλ­γα­ρης Γε­ώρ­γιος Σ.Ε Νε­ο­λαί­ας 
 20. Γε­ωρ­γιό­που­λος Αν­δρέ­ας μέλος Ο.Μ 
 21. Για­κου­μί­δου Αμα­λία μέλος Ο.Μ 
 22. Δα­νη­λά­τος Ευάγ­γε­λος μέλος Ο.Μ 
 23. Κα­λύ­βη Μαίρη μέλος Ο.Μ 
 24. Κα­μι­νιώ­τη Σταυ­ρού­λα μέλος Νε­ο­λαί­ας 
 25. Κα­στα­νά Χρυ­σάν­θη μέλος Ο.Μ 
 26. Κα­τσαί­τη Νάνσυ μέλος Ο.Μ 
 27. Κου­μα­ρια­νός Φι­λό­θε­ος μέλος Ο.Μ 
 28. Κου­νου­γέ­ρης Γε­ώρ­γιος μέλος Ο.Μ 
 29. Λάλου –Σαρρή Κα­τε­ρί­να μέλος Ο.Μ 
 30. Λυ­μπε­ρο­πού­λου Ηλιά­να μέλος Νε­ο­λαί­ας 
 31. Μα­γκλά­ρας Χρή­στος μέλος Ο.Μ 
 32. Μπου­γά Ευαγ­γε­λία μέλος Ο.Μ 
 33. Νά­τσης Νι­κό­λα­ος μέλος Ο.Μ 
 34. Ορ­ταν­τζό­γλου Μα­ριάν­θη μέλος Ο.Μ 
 35. Πα­ντα­ζό­που­λος Γε­ώρ­γιος Σ.Ε Νε­ο­λαί­ας 
 36. Σαρ­ρής Κων­στα­ντί­νος μέλος Ο.Μ 
 37. Σπυ­ρό­που­λος Ιω­άν­νης μέλος Ο.Μ 
 38. Στε­φα­νου­δά­κης Μι­χά­λης μέλος Ο.Μ 
 39. Στορ­νέ­λι Τζια­φράν­κα μέλος Ο.Μ 
 40. Φα­ρά­ντος Χα­ρά­λα­μπος μέλος Ο.Μ 
 41. Φού­σκα­ρη Αντω­νία μέλος Ο.Μ."