Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση από το Κοινωνικό...

Παντοπωλείο:

«Η πενταμελής επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, η οποία ορίστηκε με βάσει την απόφαση 48/11 του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συντάσσει έκθεση πεπραγμένων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την οποία φέρει προς το ΔΣ της επιχείρησης προς έγκριση κατά την διάρκεια του επόμενου μήνα από την συμπλήρωση κάθε εξαμήνου λειτουργίας του. Η πενταμελής επιτροπή με την εθελοντική εργασία της διαχειρίστηκε το κοινωνικό παντοπωλείο κατά το χρονικό διάστημα από την 1/1/2015 μέχρι την 30/6/2015. 

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα από τα πρακτικά αξιολόγησης των ωφελούμενων έτους 2015, προκύπτει ότι εγγεγραμμένοι είναι συνολικά 379 οικογένειες. Κατά το Α΄ εξάμηνο 2015, το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέμενε ανοικτό τρεις –τέσσερις ημέρες κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο έκαστου μηνός, από την 9πμ έως 12μμ, ενώ ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ωφελουμένων ανά μήνα έχει ως εξής: 

α) από 01/01/2015 – 31/01/2015: διακόσιοι ενενήντα επτά (297) ωφελούμενοι. 

β) από 01/02/2015 – 28/02/2015: διακόσιοι εβδομήντα έξι (276) ωφελούμενοι. 

γ) από 01/03/2015 – 31/03/2015: διακόσιοι ενενήντα τρεις (293) ωφελούμενοι. 

δ) από 01/04/2015 – 30/04/2015: τριακόσιοι είκοσι τρεις (323) ωφελούμενοι. 

ε) από 01/05/2015 – 31/05/2015: τριακόσιοι σαράντα ένας (341) ωφελούμενοι. 

ζ) από 01/06/2015 – 30/06/2015: τριακόσιοι σαράντα τρεις (343) ωφελούμενοι». 

 Διαβάστε αναλυτικά εδώ