Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Aπολογιστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου...

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου!

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (9η) 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») για συζήτηση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενης Δημοτικής Αρχής για το χρονικό διάστημα 1/1/2014-31/8/2014, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06). 

2. Απολογισμός πεπραγμένων παρούσας Δημοτικής Αρχής για το χρονικό διάστημα 1/9/2014-31/12/2014, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06). 

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ