Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς!

Διαβάστε την ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές-επανεγγραφές των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την περίοδο 2015-2016 αρχίζουν από την 1 Ιουνίου 2015 και λήγουν στις 30 Ιουνίου 2015. Έντυπα αιτήσεων καθώς και η παραλαβή & υποβολή τους θα γίνεται στον Παιδικό Σταθμό που επιθυμείτε να εγγράψετε το νήπιο, και μόνο σε έναν Σταθμό του Δήμου μας, καθημερινά σε ώρες που οι προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών ορίζουν, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σελίδα 8. Σε περίπτωση που ο γονέας υποβάλλει αίτηση και σε δεύτερο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, το νήπιο θα απορρίπτεται από την διαδικασία επιλογής. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το έτος 2015-2016 με σκοπό να εντάξει σ' αυτό τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. 

Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και ενημερωτικό και έντυπο υλικό θα μπορείτε να αναζητήσετε: 

• στο site της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr, 

• στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα και 

• σε όλους τους Παιδικούς μας Σταθμούς. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σταλεί μήνυμα στο κινητό σας από τον Δήμο σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων. Εάν το πρόγραμμα υλοποιηθεί κατά την διάρκεια του μηνός Ιουλίου ως είθισται, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται όχι μόνο στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, στην διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77, 10436,ΑΘΗΝΑ, αλλά και σε όλους τους Παιδικούς μας Σταθμούς. Σε περίπτωση που η περίοδος υποβολής αιτήσεων οριστεί μέσα στο μήνα Αύγουστο, που οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση του Δήμου. Επισημάνσεις: 

• Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δίνουν την δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός Παιδικού Σταθμού με την σειρά προτεραιότητας που επιλέγει ο γονέας. 

• Οι κενές θέσεις που οι Παιδικοί Σταθμοί παραχωρούν στην ΕΕΤΑΑ μπορούν να καλυφθούν και από κατοίκους όμορων Δήμων, εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων από κατοίκους του δικού μας Δήμου. Για να αποφύγουμε λοιπόν την διαρροή θέσεων θα πρέπει όλοι οι κάτοικοι που είναι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Μ' αυτόν τον τρόπο οι υποψήφιοι από την μία αυξάνουν κατά πολύ την πιθανότητα φιλοξενίας των νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και από την άλλη εντάσσονται σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει και άλλους Παιδικούς Σταθμούς σε περίπτωση μη επιλογής τους από τους δικούς μας. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ -ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

• Συμπληρωμένο έντυπο: Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανάλογα είτε από τον πατέρα, είτε από την μητέρα, είτε από τον κηδεμόνα του νηπίου. 

• Συμπληρωμένο έντυπο: Ατομική καρτέλα νηπίου 

• Συμπληρωμένο έντυπο: Βεβαίωση υγείας νηπίου από τον παιδίατρο για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του νηπίου, καθώς και φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού όπου αναγράφονται οι εμβολιασμοί. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX). 

• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ανάλογα την περίπτωση εάν υπάρχουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) Βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόμενους γονείς (με προσδιορισμό αποδοχών τελευταίου μήνα) συνοδευόμενη από τις ασφαλιστικές εισφορές (από ΙΚΑ :επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενσήμων προηγούμενου ή τελευταίου τριμήνου, από ΟΑΕΕ: έναρξη επαγγέλματος και τελευταία απόδειξη ασφαλιστικών εισφορών, από ΔΗΜΟΣΙΟ: βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία ή αποδεικτικό μισθοδοσίας τελευταίου μήνα) 

β) Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς. γ) Αυτασφάλιση γονέων οι οποίοι δεν ασφαλίζονται από εργοδότη. 

δ) Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014 & Ε1. 

ε)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου καθώς επίσης και ότι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση σε άλλο Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας. 

ζ)Για εγγραφή αλλοδαπών νηπίων επιπλέον χρειάζεται να προσκομιστούν δικαιολογητικά που ν' αποδεικνύουν την νόμιμη άδεια παραμονής στη χώρα μας. 

η) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) Για υπαλλήλους του Δήμου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος προσκομίζεται οικεία βεβαίωση. 

β) Για γονείς διαζευγμένους προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας 

γ) Για γονείς που σπουδάζουν προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών 

δ) Για γονείς που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό 

ε)Για γονείς ή μέλη της οικογένειας που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ. 

στ) Για γονείς σε διάσταση προσκομίζεται φορολογική δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που το αποδεικνύει. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις επανεγγραφών τονίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι η ίδια με των εγγραφών και μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία δηλ. στις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. 

Τα νήπια θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας βάσει του πίνακα μοριοδότησης που θα προκύψει ύστερα από την συλλογή και επεξεργασία των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και την απόδοση των ανάλογων μορίων. Οι αιτήσεις εγγραφής των νηπίων θα αξιολογηθούν με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (σχετική μοριοδότηση). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί κατά την ημερομηνία 30/09/2015 να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών και να αυτοεξυπηρετείται. 

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να κατεβάσετε από το παρακάτω site. www.neafiladelfeia.gr Επίσης θα δίνονται από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 13:00. Επισυνάπτεται σχετικό φυλλάδιο με όλα τα στοιχεία των Παιδικών Σταθμών στο τέλος του ενημερωτικού εντύπου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: 

Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εκάστοτε έτους. Τα Νήπια φιλοξενούνται πέντε ημέρες την εβδομάδα δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή καθ' όλη την διάρκεια του παραπάνω διαστήματος εκτός των επίσημων αργιών των Δημοσίων Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα δεν λειτουργούν: • Καθαρά Δευτέρα 

• Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 

• Γιορτή Εργαζομένων 1η Μαϊου 

• Αγίου Πνεύματος 

• Κοίμηση της Θεοτόκου 

• Εθν. Επέτειος 28ης Οκτωβρίου Επίσης οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και από Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά για τον εορτασμό του Πάσχα. 2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ 

• Το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών ορίζεται από τις 7:00π.μ. έως τις 16:00μ.μ • Η προσέλευση παιδιών αρχίζει στις 7:00π.μ και λήγει στις 8:30 π. μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες. 

• Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής των παιδιών. Το πρόγραμμα προσαρμογής των νηπίων ορίζεται κατά περίπτωση από την εκάστοτε προϊσταμένη του Σταθμού και η διάρκειά του εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα του παιδιού. 

• Η αποχώρηση των παιδιών μετά την περίοδο προσαρμογής θα γίνεται: α)από τις 13:00 εώς τις 14:00 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες και β) για τα παιδιά που παραμένουν και αναπαύονται από τις 15:15 εώς 15:45 μ.μ. αυστηρά.

 • Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή τρίτο πρόσωπο εφόσον είναι ενήλικας, για το οποίο υπάρχει ήδη ενυπόγραφη δήλωση των γονέων. 

 • Τα παιδιά παραδίδονται μόνο σε παιδαγωγούς μέσα στον Παιδικό Σταθμό. 

• Σημειώνουμε ότι η σταθερότητα στην τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ) 

• Επανεγγραφή νηπίων 60 μόρια 

• Κάτοικοι και Δημότες Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 40 μόρια 

• Κάτοικοι Δήμου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος 20 μόρια 

• Δημότες Δήμου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος 10 μόρια 

• Εργαζόμενη/ος μητέρα ή πατέρας 20 μόρια 

• Παιδιά Μονογονεϊκών Οικογενειών 20 μόρια 

• Παιδιά Πολύτεκνων και Τρίτεκνων οικογενειών 20 μόρια 

• Παιδιά με χρόνιες παθήσεις ή άλλα κινητικά προβλήματα 20 μόρια 

• Παιδιά οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ 20 μόρια 

• Παιδιά υπαλλήλων του Δήμου-Κοιν. Επιχείρησης-ΠΠΙΕΔ 20 μόρια 

• Άνεργη μητέρα ή Άνεργος πατέρας 10 μόρια 

• Μητέρα φοιτήτρια ή Πατέρας φοιτητής 10 μόρια 

• Πατέρας στρατευόμενος ή γονέας φυλακισμένος 10 μόρια 

• Εισόδημα έως 12.000 € 40 μόρια 

• Εισόδημα από 12.000 € - 25.000€ 30 μόρια 

• Εισόδημα από 25.000 € - 30.000€ 20 μόρια • Εισόδημα από 30.000 € - 40.000€ 10 μόρια 

 - Σε περίπτωση που μια άνεργη μητέρα ή πατέρας βρει εργασία κατά την διάρκεια του σχολικού έτους η αίτηση της θ' επαναξιολογείται κατόπιν νέας αίτησης εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

 Α) Το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώνει το νήπιο θα προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των παραπάνω κατηγοριών στις οποίες ανήκει η οικογένειά του. Για παράδειγμα : Τρίτεκνη οικογένεια , κατοίκων του δήμου μας με εργαζόμενο πατέρα και άνεργη μητέρα θα συγκεντρώσει το σύνολο μορίων: 20 (Τρίτεκνη)+ 20(κάτοικοι του Δήμου)+20 (εργαζόμενος πατέρας) + 10 (άνεργη μητέρα)= 70 μόρια. 

Β) Εάν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων παιδιών θα πραγματοποιείται κλήρωση παρουσία των γονέων/κηδεμόνων. 

Γ) Εισόδημα που λαμβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το καθαρό οικογενειακό εισόδημα που προκύπτει από την εργασία των γονέων ,το σύνολο των γεωργικών επιδοτήσεων και των αφορολόγητων ποσών που δηλώνονται στο Ε1, έσοδα από ενοίκια , έσοδα που έχουν αποκτηθεί από τόκους τραπεζών και μετοχές. 

Δ) Η φιλοξενία των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων. 

Ε) Κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων (κριτηρίων-μορίων) θ' αναρτηθούν πίνακες αποτελεσμάτων, σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς και στα Δημαρχεία Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια και Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα σε ημερομηνία που θα είναι άμεσα εξαρτημένη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". 

ΣΤ) Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τέσσερις διαφορετικούς πίνακες: -Πίνακας επιτυχόντων του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ (εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα) . 

-Πίνακας επανεγγραφών-εγγραφών νηπίων. -Πίνακας επιλαχόντων -Πίνακας απορριπτέων ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ Διαγραφή νηπίου γίνεται εφόσον συντρέχουν τα παρακάτω: 

• Μετά από αίτηση γονέα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητά τη διαγραφή • Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα(συνεχόμενα)και μετά από έγγραφη ειδοποίηση από το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

• Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ' εξακολούθηση με το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού και τους όρους λειτουργίας του. 

• Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο. Για πληροφορίες και έντυπα: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα , 3ος όροφος ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2532047 εσωτ.307,309 FAX: 210 2532048 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας Σμύρνης 11, Νέα Φιλαδέλφεια ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2511567 FAX: 210 2511567 Β΄ 

Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2516001 FAX: 210 2523530 

Γ΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας Νικηταρά 16 & Μιαούλη, Νέα Φιλαδέλφεια ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2529993 FAX: 210 2517755 

Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Χαλκηδόνας Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, Νέα Χαλκηδόνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2518224 FAX: 210 2518224 

Β΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Χαλκηδόνας Κάλβου & Κηφισού 64Α, Νέα Χαλκηδόνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2523829 FAX: 210 2523829 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων