Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση, με δημοτικά τέλη, προσφυγικό οικισμό και άλλα ενδιαφέροντα θέματα!

Την Δευτέρα 22/06

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 22 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Καθορισμός αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλου για εκπροσώπηση- παράσταση του Δήμου ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης κατά των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER”. 

2. Έγκριση διαγραφής υποχρέων από βεβαιωτικούς καταλόγους καταβολής προστίμου αυθαίρετων κατασκευών, λόγω υποβολής βεβαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/13 και πληρωμής του αναλογούντος ενιαίου ειδικού προστίμου. 

3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου έτους 2015. 

4. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. 

5. Ανάκληση υπευθύνου στους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και αφορούν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) και ορισμός νέου. 

6. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει των αριθ. 12/2015 και 13/2015 αποφάσεων-εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

7. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δ.Ν.Φ. (ΑΜ :03/09)» 

8. Λήψη απόφασης για Επικαιροποίηση – Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-01) του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισμού σύμφωνα με την υφιστάμενη Μελέτη Προσφυγικού Οικισμού και του Ν. 4269/2014 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2014) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). 

9. Τροποποίηση της αριθ. 218/2014 απόφασης Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2015, βάσει της αριθ. 131/2015 νέας απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής (επανεισαγωγή). 

10. Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ετών 2014-2019, βάσει της αριθ. 2/2015 απόφασης-εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, και έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης αυτού. 

11. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 90/2015 απόφασης Δ.Σ. για την μεταφορά-χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 11/2015 νέας απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

12. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

13. Διάθεση – Ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού 2015 για την αποζημίωση πλημμυροπαθών από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014. 

14. Έγκριση παράτασης λειτουργίας των «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης - Πεύκης έως την 30ή/9/2015. 

15. Συμπλήρωση της αριθ. 116/2015 απόφασης Δ.Σ. όσον αφορά στην εγγραφή των παιδιών των υπαλλήλων του Δήμου στους Παιδικούς Σταθμούς. 

16. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του προγράμματος παροχής δωρεάν προγεύματος σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

17. Έγκριση λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί των οδών Νικηταρά 16 & Μιαούλη-Νέα Φιλαδέλφεια. 

18. Τροποποίηση της αριθ. 17/2014 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση παραχώρησης ακινητοποιημένου (λόγω βλάβης) απορριμματοφόρου ανακύκλωσης προς το Δήμο Γαύδου. 

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ