Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Συνεδριάζει το Δ.Σ. την Τετάρτη

Στο ΠΠΙΕΔ η συνεδρίαση

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (6η) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια [εκτάκτως λόγω της χρήσης του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) ως εξεταστικού κέντρου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις] σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής. 

2. Τροποποίηση της αριθ. 218/2014 απόφασης Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2015, βάσει νέας σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής. 

3. Έγκριση δωρεάν ταφής συνταξιούχου Ο.Γ.Α. Στέλλας Γιαννιτσαράκου. 

4. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας του Δήμου έτους 2015. 

5. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου Ν. Φιλαδέλφειας «ΙΩΝΙΚΟΣ» συνολικού ποσού 2.000,00€ και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

6. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συμπλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωνικού» (Α.Μ. 99/2015 - Προϋπολ. 80.000,00 €). 

7. Ορισμός Δημ. Συμβούλων ως μελών της επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου για το έτος 2015. 

8. Έγκριση απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»-Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου. 

9. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2015, βάσει της αριθ. 49/2015 απόφασης-εισήγησης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

10. Έγκριση υπαγωγής του Δήμου στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4321/15 για την ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών προς το ΙΚΑ ΤΕΑΜ. 

11. Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς τους Δήμου. 

12. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σχολικής περιόδου 2015-2016. 

13. Έγκριση ολικής κατάπτωσης υπέρ του Δήμου και εις βάρος Αναστασίου Καρακώτσογλου εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 4.200,00 €, λόγω παράβασης άρθρων ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του υπ’ αρ. 1 μισθίου ακινήτου του 2ου Συγκροτήματος Εργατικών Πολυκατοικιών ΟΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας επί της οδού Χίου 1-Ν. Φιλαδέλφεια. 

14. Έγκριση διαγραφής υποχρέου από βεβαιωτικό κατάλογο καταβολής προστίμου αυθαίρετων κατασκευών λόγω υποβολής βεβαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/13 και πληρωμής του αναλογούντος ενιαίου ειδικού προστίμου. 

15. Αντιλογισμός ποσών λόγω ολικής ανάκλησης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

16. Έγκριση Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων των Τμημάτων Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου για το έτος 2015 και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

17. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών για την υλοποίηση της Δράσης 16 «Ειδικές δράσεις Διάδοσης – Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου» της Πράξης " ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ " της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΑΝΑΠΤ. ΣΥΜΠΡ. "ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΑΜΚΕ"”, με κωδικό MIS 464082 του Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" - Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ. 

18. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών για την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης "ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Ορίζοντες Απασχόλησης”, με κωδικό MIS 464068 του Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" - Διάθεση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 7.380,00 ευρώ. 

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ