Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Μέχρι και την Τρίτη 10/03 οι αιτήσεις για την...

... επιτροπή Διαβούλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Σύμφωνα µε το άρθρο 76 του νόμου 3852/2010 προβλέπεται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η συγκρότηση της ∆ημοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, ως συμβουλευτικό όργανο της Δημοτικής Αρχής για την εναρμόνιση των πολιτικών του Δήμου µε τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του θεσµού της δηµοτικής διαβούλευσης. Ειδικότερα, η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Γνωμοδοτεί στο Δηµοτικό Συμβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράμµατα δράσης του Δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήµου. 

β) Γνωμοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δηµοτικό συμβούλιο ή τη Δήµαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήµου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 

δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόµιση έτη. Η Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και ο αριθμός των μελών της μπορεί να είναι από 25 έως 50 µέλη, τα οποία θα οριστούν από το δημοτικό συμβούλιο. 

Εξ αυτών, τα τρία τέταρτα (3/4) είναι εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και το ένα τέταρτο (1/4) δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Μέλος της επιτροπής και πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ή ο οριζόμενος με απόφαση δημάρχου αντιδήμαρχος. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες : α) τοπικοί εµπορικοί και επαγγελµατικοί σύλλογοι και οργανώσεις β) επιστηµονικοί σύλλογοι και φορείς γ) τοπικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών δ) σύλλογοι εργαζοµένων στο Δήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων στ) εκπρόσωποι τοπικών συμβουλίων νέων ζ) αθλητικοί –πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς η) εθελοντικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών θ) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών 

Οι φορείς αυτοί θα πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή µε το αντικείμενό τους δραστηριότητα) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν, δηλαδή πριν τον Μάρτιο του 2014. Η επιλογή των µελών θα γίνει στην βάση της ευρύτερης δυνατής εκπροσώπησης των θεματικών αντικειμένων και των γεωγραφικών περιοχών. 

Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Στο πλαίσιο αυτό :Καλούνται οι φορείς, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συµµετοχή και εκπροσώπησή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης και να καταθέσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας, καθώς και το όνομα του εκπροσώπου τους (και του αναπληρωτή του) στην επιτροπή, υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως και την κατηγορία στην οποία εµπίπτουν έως την Τρίτη 10.03.2015 

Τα στοιχεία αυτά κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας, Δεκελείας 97, ειδικότερα στο τμήμα πρωτοκόλλου απευθυνόμενοι στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tgiannousi@neafiladelfeia.gr. Για την διευκόλυνση σας διατίθεται και ειδικό έντυπο αίτησης που μπορείτε να το προμηθεύεστε από την υπηρεσία πρωτοκόλλου αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και σε εμφανή σημεία αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κα Γιαννούση Θεοδώρα και στο τηλέφωνο 2132049011. Τα στοιχεία των φορέων ελέγχονται με ευθύνη του προέδρου του ∆.Σ. και καταρτίζεται ο πίνακας των υποψηφίων µελών της επιτροπής κατά κατηγορία φορέων. Ακολούθως το προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου διενεργεί κλήρωση µεταξύ των ατόµων που είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κάθε δημοτικής κοινότητας. 

Με βάση την σειρά κλήρωσης κατά περιοχή, συντάσσεται ένας κατάλογος ατόµων, τα οποία, εντός δύο (2) ηµερών και µε ευθύνη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου, ενηµερώνονται και γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να αποδεχθούν ή µη την ιδιότητα του µέλους της επιτροπής. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται όταν καλυφθούν όλες οι προβλεπόµενες θέσεις της επιτροπής ή όταν εξαντληθεί το σύνολο του αριθµού των κληρωθέντων. Στην τελευταία περίπτωση, οι κενές θέσεις της επιτροπής δεν συµπληρώνονται. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, µε ευθύνη του προεδρείου καταρτίζεται ο τελικός κατάλογος των µελών της επιτροπής, ο οποίος και επικυρώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Ευελπιστούμε στην καθολική συμμετοχή όλων των φορέων του Δήμου μας. 

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
        Αριστείδης Βασιλόπουλος