Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Την Τρίτη στις 7 μ.μ.

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. (23η) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 30.12.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 1. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή). 

 2. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Δ.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή). 

 3. Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 2008/3-11-2014 απόφασης της Γεν. Δ/νσης Δασών Αθηνών της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής περί απόρριψης του αιτήματος του Δήμου για την εκ νέου υποβολή μελέτης στην Περιφέρεια Αττικής για την διαχείριση και ανάπλαση του Άλσους Ν.Φ. προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης του έργου (επανεισαγωγή). 

 • Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για το 1ο και 2ο θέμα, δεδομένου ότι επείγει η συμπλήρωση του Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων για την εύρυθμη λειτουργία αυτών και για το 3ο θέμα, διότι μετά την παρέλευση σχεδόν δύο μηνών από την απόρριψη από την Γεν. Δ/νση Δασών Αθηνών της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής του αιτήματος του Δήμου πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δημ. Συμβούλιο για την ανάληψη ενεργειών προς υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού. 

 • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ