Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Έκτακτη συνεδρίαση με βασικό θέμα τους παιδικούς σταθμούς...

Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. (17η) 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 23.10.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης : 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους. 

 2. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ου ΑΠΕ του έργου με Κωδ. ΟΠΣ:390502 και τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ». 

 • Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για μεν το πρώτο θέμα διότι η έλλειψη προσωπικού έχει οδηγήσει σε υπολειτουργία τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και επείγει η άμεση λειτουργία τους, για δε το δεύτερο, λόγω της φύσης του έργου (αντιπλημμυρικά εργασίες) που πρέπει να συνεχισθούν και να ολοκληρωθούν πριν την χειμερινή περίοδο. 

 • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ